Diogelu

Hafan > Ysgol > Diogelu

Diogelu

Mae’r holl staff sy’n gweithio yn Ysgol Bontnewydd wedi cael hyfforddiant diogelu. Ailadroddir yr hyfforddiant yn flynyddol. Mae'r staff yn ymwybodol o weithdrefnau i helpu i adnabod ac ymateb i bryderon lles plant. Trosglwyddir y pryderon hyn i'r Uwch Berson Dynodedig ar gyfer Diogelu, sef y Pennaeth yn ein hachos ni, sydd wedyn yn dilyn canllawiau clir ar sut i ymdrin ag unrhyw faterion a godwyd.

Plant Mewn Gofal

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Gwynedd a chynghorau lleol eraill, ac fel rhieni corfforaethol mae gennym ddyletswydd i ddiogelu a hyrwyddo addysg Plant sydd Mewn Gofal. Ein nod yw darparu amgylchedd diogel a sicr, lle credir yng ngalluoedd a photensial pob plentyn, gan gynnwys y rhai sy'n derbyn gofal. Rydym yn cefnogi ein Plant sydd Mewn Gofal ac yn rhoi mynediad cyfartal iddynt at bob cyfle i gyflawni eu potensial ac i fwynhau eu dysgu.