Gweledigaeth a gwerthoedd yr ysgol

Hafan > Ysgol > Gweledigaeth a gwerthoedd yr ysgol

Gweledigaeth

Adeiladu ar y seiliau cadarn presennol gan sicrhau gwelliant ym mhrif feysydd addysg. Arwain yr ysgol i fod yn sefydliad ysgogol a deinamig gall wynebu her addysg yr 21ain ganrif yn hyderus.

Nodau

 • Creu ethos hapus, ysgogol a gweithgar lle y gall pob plentyn dyfu, datblygu ac aeddfedu i ddod yn unigolyn hyderus, yn ymwybodol o les eraill, ac yn aelod cyfrifol o’r gymdeithas.
 • Cynnig addysg o’r ansawdd uchaf gan feithrin brwdfrydedd ac awch at ddysgu a fydd yn sail i ddatblygu sgiliau dysgu gydol oes.
 • Darparu mynediad i brofiadau a gweithgareddau eang sy’n tanio’r dychymyg ac yn hyrwyddo cymhelliant ac annibyniaeth.
 • Hyrwyddo gwir bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r cartref a chynnal perthynas gynhwysol gyda’r gymuned.

Amcanion

 • Galluogi pob plentyn i ddatblygu ei botensial yn llawn drwy ennill sgiliau, gwybodaeth, dealltwriaeth ac agweddau, gan gynnwys sgiliau personol, cymdeithasol ac emosiynol, er mwyn sicrhau ei fod yn datblygu sgiliau dysgu gydol oes gadarn.
 • Galluogi pob plentyn i ddatblygu’n gwbl ddwyieithog
 • Cynnig i blant gwricwlwm eang a chynhwysol sy’n eu hysgogi i ddysgu ac i gyrraedd safonau da ym mhob agwedd o’u gwaith ysgol ac i wireddu eu potensial
 • Hyrwyddo diwylliant o gynhwysiant cymdeithasol a pharch at amrywiaeth, yn arbennig drwy ddatblygu lles plant gan deilwra’r dysgu i anghenion yr unigolyn.
 • Sefydlu cymuned ddysgu broffesiynol cadarn lle gall ymarferwyr ddatblygu a rhannu gwybodaeth broffesiynol am ddysgu ac addysgu.
 • Darparu cymuned ddysgu gadarn ar gyfer pawb sy’n gysylltiedig â bywyd ysgol, yn cynnwys plant a’u teuluoedd, llywodraethwyr, athrawon, staff ac oedolion sy’n hyfforddi i weithio yn yr ysgol.
 • Bod yn bartner allweddol gyda darparwyr eraill wrth gynllunio a chyflwyno gwasanaethau ychwanegol i blant er mwyn gwella’u lles a’u dysgu.