ADY

Hafan > Dysgwyr > ADY

Mae ADY yng Nghymru yn newid yn dilyn gweithredu’r Ddeddf ADY. Mae gweithredu’r Ddeddf yn gyfle i foderneiddio a gweithio tuag at weithio integredig rhwng Awdurdodau Lleol, sefydliadau addysg bellach, lleoliadau blynyddoedd cynnar a byrddau iechyd, gan adeiladu ar rai arferion rhagorol sydd eisoes ar waith.

https://adyach.cymru/Splash.aspx

Drwy ganolbwyntio ar anghenion cytûn a gweithgarwch wedi’i gynllunio i ddiwallu’r anghenion hynny, nod y system newydd yw gwella canlyniadau i ddysgwyr ag ADY. Mae gweledigaeth ac egwyddorion y Ddeddf hefyd yn cefnogi gwella gallu lleoliadau addysgol i greu amgylcheddau dysgu cyfoethog a chynhwysol sy’n galluogi dysgwyr i ymgysylltu’n llawn, cymryd rhan mewn penderfyniadau a theimlo ymdeimlad o berthyn.

O fis Medi 2021, tan fis Medi 2024 bydd dyletswyddau’r Ddeddf a’r Cod newydd yn cael eu cyflwyno fesul cam. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y dyletswyddau o dan Ddeddf Addysg 1996 hefyd yn parhau yn eu lle ar gyfer y carfannau hynny o ddysgwyr ag anghenion addysgol arbennig (AAA) y mae'n berthnasol iddynt.