Presenoldeb a Phrydlondeb

Hafan > Swyddfa > Presenoldeb a Phrydlondeb

Mae’r ysgol yn cychwyn yn brydlon am 9:00yb. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn yn cyrraedd tir yr ysgol erbyn  8:50yb cyn y gloch gyntaf ganu. Mae giatiau y Cyfnod Sylfaen yn cael eu cloi am 9.00yb. Mae’n angenrheidiol i bob rhiant ffonio’r ysgol rhwng 8.45 a 9.30 i adrodd am unrhyw absenoldeb. Ni ddylid anfon e-bost.

Mae ffurflenni pwrpasol ar gael o swyddfa ‘r ysgol  i wneud cais am wyliau yn ystod tymor ysgol. Mae caniatad yr ysgol am wyliau yn ystod tymor ysgol yn seiliedig ar gyfradd presenoldeb uchel o dros 90%. Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gyda’r swyddog lles i gefnogi disgyblion a teuluoedd pan fo pryder am bresenoldeb isel.

Dros amser, gall lefelau presenoldeb isel effeithio ar addysg plentyn, ac mae astudiaethau diweddar yn dangos bod disgyblion sy’n absennol yn gyson yn fwy tebygol o dangyflawni’n academaidd, eu bod yn ei chael yn anoddach gwneud a chadw ffrindiau, yn fwy tebygol o dorri’r gyfraith gan golli cyfleoedd mewn addysg bellach a chyflogaeth.

Rydym wedi gosod targed presenoldeb o 95% (cyfwerth â 10 diwrnod o absenoldeb y flwyddyn) ac felly gofynnwn yn garedig i chi gydweithio’n agos â’r ysgol.

Mae hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol a phresenoldeb rhagorol yn gyfrifoldeb yr ysgol gyfan a’r gymuned ehangach.

Os yw eich plentyn yn absennol, rhaid hysbysu’r ysgol cyn gynted â phosibl.  Mewn achos salwch heintus, dylai plant aros gartref am yr amser penodol yn unol â chyngor eich meddyg teulu neu'r ysgol. Bydd absenoldeb heb reswm derbyniol yn cael ei ystyried yn anawdurdodedig. Dylai apwyntiadau meddygol fod y tu allan i oriau ysgol os yn bosibl. Os na ellir osgoi hyn, rhaid rhoi gwybod i'r ysgol am yr apwyntiad.

Mewn achosion o absenoldeb cyson a phrydlondeb gwael mae'n ofynnol i'r Pennaeth hysbysu Gwasanaeth Lles Addysgol yr Awdurdod Lleol.